ДепартаментИкономика

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Ренета Димитрова

e-mail: r.dimitrova@nbu.bg

Име Доц. д-р Ренета Маринова Димитрова

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: банки и банкова дейност, банков мениджмънт, управление на банковите рискове

Допълнителни изследователски интереси в областта на: финансови пазари и финансови институции

Възможности за експертиза в областта на: оценка на риска в банковата дейност и на финансовите резултати от дейността на банките

Преподавателски интереси в областта на: банково дело и банков мениджмънт

Образование:

СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов

 

Участие в национални и международни проекти:

Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013:

„Развитие на електронните форми на дистанционно обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“;

„Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“.

 

По-важни публикации:

Студии:

Новите капиталови изисквания – сериозно предизвикателство пред банките в България. Икономически изследвания, 2006, кн.3, с. 94-114.

Инвестиции на търговските банки в държавни ценни книжа. Библиотека „Български счетоводител” 1995, бр.9, с.1-63;

 

Статии:

Изследване върху оценъчните стойности на финансовите активи и пасиви на банките. Народностопански архив, 2004, кн.3;

Планирането – важна функция на банковия мениджмънт. Сборник „Финансови иновации”, Издателство НБУ, 2007 г.;

Операционният риск в дейността на банките и някои аспекти от неговото управление. Народностопански архив, 2008, кн.2.

 

Учебници:

Банки и банково обслужване, С., Ромина, 2011, второ преработено и допълнено издание.

Въведение във финансите, НБУ, 2012 г. издание в екип.

 

Доклади в научни конференции:

Анализ и тенденции в развитието на електронното банкиране в България. Международна научно-приложна конференция, СА „Д. А. Ценов”, 2008 г.

Предизвикателства пред търговските банки по отношение качеството на кредитните им портфейли. Научно-практическа конференция Корпоративните финанси в България днес и утре, С., 2009 г.

Изисквания към качеството на кредитните портфейли на банките с оглед на тяхната стабилност.Международна юбилейна конференция , СА „Д. А. Ценов”, 2011 г.

Влиянието на лошите кредити върху стратегията за развитие на банковата система в България. Международна конференция, организирана съвместно от УНСС и НБУ, 2013

Ролята на човешкия фактор за ограничаване на операционния риск в търговските банки. Международна научно-практическа конференция, НБУ, 2014 г.

 

Обществена дейност:

Обучение на докторант

Организиране на национални и международни конференции и дискусионни форуми Организиране на открити лекции с изявени експерти и мениджъри