ДепартаментИкономика

Доц. д-р Станислава Георгиева

Доц. д-р Станислава Георгиева

e-mail: stgeorgieva@nbu.bg

Име доц. д-р Станислава Георгиева

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: счетоводството, в т.ч. финансово счетоводство, данъчно счетоводство, счетоводство на предприятия с нестопанска цел, счетоводен мениджмънт и счетоводно третиране на несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: правото, в т.ч. данъчно и търговско право

Възможности за експертиза в областта на: счетоводството на нефинансовите предприятия

Преподавателски интереси в областта на: Основи на счетоводството, Счетоводство на предприятието, Финансово счетоводство, Управленско счетоводство, Счетоводна политика, Счетоводство на предприятия с нестопанска цел, Счетоводно отчитане на външнотърговски сделки, Международни и национални счетоводни стандарти, Данъчно счетоводство, Отчитане на взаимоотношенията с републиканския и местните бюджети, Счетоводно-информационно осигуряване на управлението и др.

Образование:

2006 г. доктор в СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов (диплома от ВАК)

1992 г. висше, магистър в СА „Д.А.Ценов”, гр. Свищов

1988 г. средно специално в Техникум по икономика „Тодор Г. Влайков”, гр. Клисура

 

Членство в организации:

1997 до сега - член на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови”, Свищов

2010 - 2013 г. - член на настоятелството на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови”, Свищов

2010-2011 г. член на синдикалния комитет на Синдиката на работещите в Стопанска академия към „КНСБ” (председател на комисията „Култура и отдих” и член на комисиите „Социална политика” и „Проекти дейности”)

 

Участие в национални и международни проекти:

BG051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на ЦДЕО към НБУ”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

BG051PO001-3.1.07-0039 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

BG051PO001 - 3.3.07-0002 „Студентски практики”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

BG051PO001-3.1.09-0004 “Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

 

По-важни публикации:

Панчева Ст. Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с

нестопанска цел. Свищов, АИ “Ценов”, 2009, 164 с.

 

Панчева Ст. Отчетно-информационни проблеми при използване на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел. – Д и а л о г, бр. 3, 2009, с. 35 - 80.

http://www.uni-svishtov.bg/dialog/I-MagBg.htm

 

Георгиева С. П. в съавторство. Проблемы бухгалтерского учета в России и Болгарии.

Москва, ПМБ Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, 2008, с. 232 - 243.

 

Георгиева С. П. в съавторство. Требования к информации, содержащейся в годовой

финансовой отчетности. В: Современные модели бухгалтерского учета в России и

Болгарии. (монография). Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации, Хозяйственная академия имени „Д.А.Ценов”. Москва-Свиштов, 2011, с.

218-228.

 

Панчева Ст. Данъчните разлики – класификация и значение за определяне на данъците

от печалбата. - Н а р о д н о с т о п а н с к и архив, 2006, кн. 1, с. 35- 41.

 

Панчева Ст. Модели за отчитане на замяната на нетекущи материални активи в

предприятията с нестопанска цел – Б ъ л г а р с к и   счетоводител, 2009, бр.18, с.10 - 17.

 

Панчева Ст. Подоходното облагане на предприятията с нестопанска цел – счетоводни

проблеми и решения. – Б ъ л г а р с к и   счетоводител, 2010, бр. 13 - 14, с. 12 - 18.

 

Панчева Ст. Проблеми при групирането, признаването и оценяването на биологичните

активи в аграрния сектор. – Н о в о   знание, 2013, бр.3, с. 56-63.

 

Georgieva Stanislava Pancheva. Double taxation of dividends in Bulgaria, through the

prism of accountancy. Доклад на VII международная научная конференция „Иновации в

технологиях и образовании”, Белово, 28-29 марта 2014, 4 с.

http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2014/sect/index.htm?sec_id=2143

 

Georgieva Stanislava Pancheva. The summary of the reported data as an element of the method of accounting practices. Доклад на VII международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, Белово, 28-29 марта 2014, 4 с. http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2014/sect/index.htm?sec_id=2143

Pancheva, St. Financial statements as an information base for effective solutions. Доклад на III Международна научна конференция „Украйна – България – ЕС: Съвременно състояние и перспективи“, Херсон-Варна, 16 септември 2014 г. с. 290-292.

 

Панчева, Ст. Управленското счетоводство като база за ефективни управленски решения. Доклад на VIII международная научная конференция „Иновации в технологиях и образовании”, Белово, 05 марта 2015, 4 с. http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2015/sect/index.htm?sec_id=2363

Обществена дейност:

Консултант по счетоводни въпроси и казуси