ДепартаментИкономика

Доц. д-р Стефан Стефанов

Доц. д-р Стефан Стефанов

e-mail: sstefanov@nbu.bg

Име Доц. д-р Стефан Ф. Стефанов

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор по икономика;

научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения“

Основни изследователски интереси в областта на: международни финанси, международна търговия, макроикономика; теория на прехода от планова към пазарна икономика: сравнителен анализ на моделите на развитие и икономически растеж; съвременни тенденции и противоречия в глобализацията на световното стопанство; възможности и условия за реализиране на устойчив, догонващ, икономически растеж в развиващите се страни и по-специално в страните в преход от планова към пазарна икономика; теория за динамичните сравнителни предимства и индустриална политика; регионална икономическа интеграция: теория на оптималната валутна зона; реална конвергенция и дивергенция на икономиките в ЕС– възможни конфигурации в концепцията за „Европа на различни скорости“;  

Допълнителни изследователски интереси в областта на: постаутистко направление в хетеродоксалната икономическа теория;

Възможности за експертиза в областта на: макроикономика и икономическа политика; възможностите и условия за реализиране на устойчив, дългосрочен, икономически растеж в новите страни членки на ЕС;

Преподавателски интереси в областта на: международна икономика, макроикономика,

 

Образование:

1972: Магистър по специалност „Международни икономически отношения”, УНСС, София;

1978: Доктор по икономика по научна специалност 050210 „Световно стопанство и международни икономически отношения”, Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”, Икономически факултет;

1991: Специализация по Международна икономика, Американски университет, Вашингтон, САЩ;

1998: Специализация “Навлизането на развиващите се страни в Западноевропейските пазари – търговски и маркетингови проблеми” Център за стимулиране на вноса – Ротердам, Холандия

Членство в организации:

World Economics Association

Участие в национални и международни проекти:

2013-2014: “Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието”, Схема: BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, НБУ;

2013-2014: „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“, процедура номер BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“

По-важни публикации:

Учебници и монографии:

“Международна икономика” (второ основно преработено и актуализирано издание), София, Нов Български университет, 2009 г.

„Пътеводител по макроикономика“, в съавторство, Издателство на НБУ, 2014 г.

„Принципи на макроикономиката”, в съавторство, Издателство на НБУ, 2012.

„Конкурентност на българските експортни производства” (на български и на английски език), в съавторство, Издателство “Албатрос”, София, 1997 г.

Студии и научни статии:

„Възможности за устойчиво икономическо развитие в условия на фиксиран и плаващ валутно-курсов режим“ – в: “Устойчиво развитие и управленски практики: България – Бавария”. Русе, Авангард принт, 2014 г.

“The Neo-liberal Platform of the Transition to Market Economy – Specifics and Consequences”. Economic Thought. Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 2004.

„Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия”. Списание “Икономическа мисъл”, 2003, № 4.

„Преходът към пазарна икономика в контекста на Вашингтонския консенсус (теоретико-методологични въпроси)”. Научна студия в годишника на департамент “Икономика и бизнес администрация”, НБУ, 2003 г.

“The Competitiveness of the Bulgarian Economy” (“Конкурентността на българската икономика”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 4 – Number 3 – October 2001, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

„Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността”. Списание “Икономическа мисъл”, 2002 г., № 1.

„Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз”. – Списание “Международни отношения”, 2001 г., № 4.

“Implications of the Currency Board in Bulgaria” (“Последствията от въвеждане на валутния съвет в България”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 2 – Number 1 – April 1999, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

 

Обществена дейност:

Член на Съвета по изследвания и анализи в Администрацията на Президента на Р. България (2002 – 2011).