ДепартаментИкономика

Проф. д-р Иванка Данева

Проф. д-р Иванка Данева

e-mail: idaneva@nbu.bg

Име: проф. д-р Иванка Данева Гайдарджиева

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: социално осигуряване; инвестиционен мениджмънт; финансови пазари

Допълнителни изследователски интереси в областта на: осигурителен контрол, финансови институции

Възможности за експертиза в областта на: оценка на факторната ефективност в частния пенсионноосигурителен сектор

Преподавателски интереси в областта на: социално осигуряване, инвестицинен мениджмънт, финансови пазари, корпоративни финанси, финансови институции.

Образование:

1976 г. – магистър, УНСС-София;

1981 г. – доктор по икономика, УНСС-София.

Участие в национални и международни проекти:

Проект за виртуално Учебно - практическо звено ”Учебно-тренировъчна фирма” към департамент “Икономика и бизнес администрация”, 2010 – 2011 г.;

Избрани публикации:

Монографии:

Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения. Издателство “Стопански свят”, Свищов, 2009 год.

Ценообразуване и качество, изд. “Стандартизация”, С., 1989 год

Студии:

Гаранциите в пенсионните планове на база дефинирани вноски, Трудове на МВБУ, 2014

Теоретико-методологически предпоставки за оценка и прогнозиране ролята на пенсиите от капиталовопокривните схемиСписание “Панорама на труда”, бр.3-4, 2013

Риск базираният надзор върху капиталовите пенсионни фондове. Списание „Панорама на труда”, кн.1-2/2011

Статии:

Данева, И. Ролята на доброволното пенсионно осигуряване в корпоративното управление, сп. Икономика 21, книга 1/2015,

Накопительное страхование в Болгарии и устойчивость пенсионной системыр Международный журнал Проблемы теории и практики управления, номер 5/2015

Някои регулаторни аспекти на защитата на участниците в капиталови пенсионни фондове срещу колебанията в доходността, сп. Панорама на трудар бр.3-4/2015

Съвременни тенденции в развитието на частната пенсионна индустрия. Сп.”Панорама на труда”, бр.1/2009 год.

Управлението на риска в частните пенсионни системи. Сп.”Икономическа мисъл”, бр. 2/2009

Тенденциите на финансовите пазари и отражението им върху частните пенсионни системи. Сп.”Бизнес управление”, бр.2/2009 год.

Характерни черти на частните пенсионни системи. Сп. „Панорама на труда” ,бр.2/2009

Процесът на пенсионните реформи. Сп.”Панорама на труда”, бр.3/2009 год.

Regulation of pension fund investments in Bulgaria – developments and trends. Електронно списание “Диалог”, СА „Д.А.Ценов”, бр. 1/2009 год.

Учебници:

Финанси на осигурителните дружества, НБУ, 2014.

Въведение във финансите НБУ,в съавторство, 2012  

Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове (теория и практика), С., ВУЗФ, 2010 г.

Икономика и организация на социалното осигуряване. НБУ, 2007 .