ДепартаментИкономика

гл. ас. д-р Надя Ненкова

гл. ас. д-р Надя НенковаДепартамент: Икономика

Телефон: -

E-mail: nnenkova@nbu.bg

Приемно време: Електронна поща: nnenkova@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Име: гл. ас. д-р Надя Ненкова
Академична длъжност: главен асистент
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: банките и банковата дейност; банков мениджмънт; управление на банковите рискове; публични финанси; фирмени финанси; финансови пазари; финансови институции.
Допълнителни изследователски интереси в областта на: банковата конкуренция в България
Преподавателски интереси в областта на: банковото дело;публичните финанси; финансовите пазари; застраховането
Образование:
2015 г.- Доктор по професионално направление „Икономика“ и научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“, Нов български университет
Тема на дисертацията: „Изследване на конкурентоспособността на търговските банки в България”
2010 г. – Магистър, специалност „Финанси“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов
2009 г. – Бакалавър, специалност „Финанси“, специализация „Финансов мениджмънт“, СА „Д.А.Ценов“, гр. Свищов
Участие в национални и международни проекти:
Проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.:
„Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“.
По-важни публикации:
Студии:
Към въпроса за природата на банковата конкуренция, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2016 г
Статии:
Копцентуални основи на банковата конкурентоспособност, Годишник на департамент „Икономика“, НБУ, 2017 г.
Структура и особености на банковия пазар у нас, сп. „Научни трудове“ - Ботевград, МВБУ, 2014 г
Възможности за дистанционен анализ на конкурентоспособността на банките, сп. Социално-икономически анализи, Стопански факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, бр. 6/2013 г.
Доклади:
Съвременни тенденции в банковия надзор, международна конференция „Икономиката на XXI век – корпоративна, национална и международна“, НБУ, 2017 г.
Организация на стрес-тестирането в кредитните институции, тринадесета международна научна конференция, МВБУ. 2017 г.
Модел за дистанционен анализ на конкурентоспособността на търговските банки, научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в икономиката“, НБУ, 2015 г.
Иновациите като фактор за повишаване конкурентоспособността между банките, трета научно-практическа конференция с международно участие на тема - „Корпоративните финанси на формиращите се пазари“ в НБУ. 2013 г.
Дистанционното банкиране - предизвикателство пред банките в България, МВБУ – Ботевград
Въздействие на финансовата криза върху конкурентоспособността на банките у нас, осмата международна научна конференция на младите научни работници на тема: «Икономиката на България – съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес», организирана от Финансово - счетоводен факултет на УНСС, 2012 г.