ДепартаментИкономика

Конференции

КОНФЕРЕНЦИЯ

 „ИКОНОМИКАТА НА XXI ВЕК - КОРПОРАТИВНА, НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА“

 

София, 27 септември 2017 г.

 

Организатор:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Департамент „Икономика”

 

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ

Проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ

Проф. д-р Пламен Бочков - Ректор на НБУ

Гл. ас. д-р Кирил Аврамов - Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност

Prof. Dr.Gunnar Prause - Tallinn University of Technology

Prof. Dr. phil. habil. Jürgen Plöhn – EBC Hochschule Hamburg

 

 

НАУЧЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Радослав Цончев

Проф. д-р Събина Ракарова

Проф. д-р Иванка Данева

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Станислава Георгиева

Доц. д-р Стефан Стефанов

Доц. д-р Надежда Димова

Доц. д-р Иван Боевски

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова– Председател

Проф. д-р Иванка Данева

Доц. д-р Ренета Димитрова

Гл. ас. д-р Нигохос Канарян

Гл.ас.д-р Цветелина Маринова

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Гл. ас. д-р Емил Калчев

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Гл. ас. д-р Ирена Николова

Гл.ас.д-р Димитър Трендафилов

Гл.ас.д-р Надя Ненкова

ас.д-р Елена Спасова

 

СЕКЦИИ

 1. Икономически растеж, политики и социално развитие
 2. Финансови пазари, иновации и регулации
 3. Иновации в маркетинга и маркетинг на иновациите
 4. Корпоративни финанси и счетоводство
 5. Студентска секция

 

ТЕМАТИЧНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ИКОНОМИКАТА, ФИНАНСИТЕ, СЧЕТОВОДСТВОТО:

Микро и макро рискове в икономиката.

Финансови институции и пазари.

Оценка на активи.

Счетоводството като информационна система.

Вътрешен контрол и одит.

Финансовият анализ в контекста на ефективния мениджмънт.

Капиталова структура.

Дивидента политика.

Сливания, поглъщания, корпоративни реструктурирания.

Международна търговия.

Международни финанси.

Институционална икономика.

Микро-икономически анализ.

Анализ на пазарните структури и пазарното регулиране.

Прилагане на математическото моделиране в икономическите изследвания.

Управление на маркетинговата дейност.

Маркетингови стратегии.

Маркетингови проучвания.

Маркетинг микс.

Онлайн маркетинг.

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

17 юли – 1 септември 2017 г. – Изпращане на заявките за участие

5 септември 2017 г. – Потвърждение приемането на доклада за участие

18 септември 2017 г. – Внасяне на такса за правоучастие

20 септември 2017 г. – Изпращане на програмата на конференцията

27 септември 2017 г. – Регистрация на участниците в конференцията в НБУ, пленарна сесия и заседания по секции

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Заявките за участие в конференцията и кратко резюме (до 1 стр.) на доклада на български и английски език да бъдат изпратени до 01.09.2017 г. на посочения в заявката адрес.
 2. Заявката за участие може да изтеглите от тук.
 3. Потвърждение за участие ще получите до 05.09.2017 г. на посочен от Вас e-mail.
 4. Докладите трябва да бъдат изпратени на електронен носител до 30 октомври 2017 на econconf@nbu.bg.
 5. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат изпратени на авторите в .doc файл, след получаване на заявката за участие.
 6. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 7. Резюмета на докладите на български и на английски език ще бъдат представени в печатен вид. Докладите ще бъдат разпространени в сборник на електронен носител. На всеки автор се предоставя 1 (един) екземпляр.
 8. Регистрацията на участниците ще се извърши в Нов български университет на 27.09.2017 г. от 8.30 до 9.30 ч.
 9. Откриване на конференцията – 9.30 ч. на 27.09.2017 г..
 10. Такса за правоучастие: 80 лв./участник, преведени по сметка на НБУ до 18.09.2017 г.
 11. Съавторите на докладите заплащат такса в размер на 50 лева, която включва сборник с доклади и доставка.
 12. Работни езици: български и английски.

 

Банкова информация:

Титуляр: Нов български университет

ОББ Клон Света София, ул. Света София 7а

IBAN: BG44UBBS78271010551907

BIC: UBBSBGSF

Основание: ИКОНОМИКАТА НА XXI ВЕК - КОРПОРАТИВНА, НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

Техническите изисквания на докладите можете да изтеглите от тук.

 

НАСТАНЯВАНЕ

Очаквайте подробности.