ДепартаментИкономика

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (управление на маркетинга). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

 • Зала
  -
Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (световно стопанство и международни отношения). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Елена Спасова Александрова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.11.2017 / 14:30
 • Зала
  212, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финанси, парично обръщение, кредит и застраховка - банково дело). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/17.02.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Надя Валериева Ненкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  23.05.2017 / 14:40
 • Зала
  212, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финансов контрол). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Пламен Кимонов Илиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.03.2017 / 14:40
 • Зала
  214, корпус 1 на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 55 от 19.07.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финанси, парично обръщение, кредит и застраховка – пенсионни фондове). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/19.07.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Иванка Данева Гайдарджиева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.12.2016 / 14:40
 • Зала
  213, І-ви корпус

Прикачени файлове