facebook

ДепартаментИкономика

доц. д-р Ренета Димитрова

доц. д-р Ренета ДимитроваДепартамент: Икономика

Телефон: 81 10 605

E-mail: r.dimitrova@nbu.bg

Приемно време: Вторник 13:30-16:30 605 II Корпус,Сряда 12:30-14:30 605 II Корпус,Четвъртък 11:30-12:30 605 II КорпусПрофесионална автобиография:

Доц. д-р Ренета Димитрова е дългогодишен преподавател в Нов български университет с богат практически опит в областта на банките. От 2000 г. е част от академичния състав на департамент "Икономика", на която понастоящем е ръководител. Води курсове по "Въведение във финансите", "Търговско банкиране", "Банков мениджмънт", "Банково финансиране на бизнеса" и др. Автор е на учебници, студии и статии по тази тематика. Член е на Одитния комитет на ТБ "Инвестбанк" АД.


Публикации:

Студии:

Новите капиталови изисквания – сериозно предизвикателство пред банките в България. Икономически изследвания, 2006, кн.3, с. 94-114.

Инвестиции на търговските банки в държавни ценни книжа. Библиотека „Български счетоводител" 1995, бр.9, с.1-63;Статии:

Изследване върху оценъчните стойности на финансовите активи и пасиви на банките. Народностопански архив, 2004, кн.3;

Планирането – важна функция на банковия мениджмънт. Сборник „Финансови иновации", Издателство НБУ, 2007 г.;

Операционният риск в дейността на банките и някои аспекти от неговото управление. Народностопански архив, 2008, кн.2.Учебници:

Банки и банково обслужване, С., Ромина, 2011, второ преработено и допълнено издание.

Въведение във финансите, НБУ, 2012 г. издание в екип.Доклади в научни конференции:

Анализ и тенденции в развитието на електронното банкиране в България. Международна научно-приложна конференция, СА „Д. А. Ценов", 2008 г.

Предизвикателства пред търговските банки по отношение качеството на кредитните им портфейли. Научно-практическа конференция Корпоративните финанси в България днес и утре, С., 2009 г.

Изисквания към качеството на кредитните портфейли на банките с оглед на тяхната стабилност.Международна юбилейна конференция , СА „Д. А. Ценов", 2011 г.

Влиянието на лошите кредити върху стратегията за развитие на банковата система в България. Международна конференция, организирана съвместно от УНСС и НБУ, 2013

Ролята на човешкия фактор за ограничаване на операционния риск в търговските банки. Международна научно-практическа конференция, НБУ, 2014 г.Обществена дейност:

Обучение на докторант

Организиране на национални и международни конференции и дискусионни форуми Организиране на открити лекции с изявени експерти и мениджъри