ДепартаментИкономика

гл. ас. д-р Елена Спасова

гл. ас. д-р Елена СпасоваДепартамент: Икономика

Телефон: -

E-mail: elenaspasova@nbu.bg

Приемно време: elenaspasova@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Елена Спасова е доктор по икономика, направление „Световно стопанство и МИО“. Дисертационният й труд е насочен към техниките за уравновесяване на платежния баланс в условия на различни валутно-курсови режими, както и към ефектите на външнотърговските взаимоотношения на дадена икономика към характера на нейния дългосрочен растеж. Във връзка с посоченото, интересите й са в областта на устойчивост на икономическия растеж; платежно-балансови ограничения пред растежа; валутно-курсови режими; модели на растеж и развитие в Азия и Латинска Америка. Има публикации на тази тематика в български и чуждестранни научни издания.
Стипендиант на БНБ за 2012 г. с разработка на тема „Ползи и ограничения от въвеждането на фискално правило в България”. Печели първо място в пети академичен конкурс „д-р Иванка Петкова“ с доклад на тема „Разширен модел на платежно-балансово ограничение пред растежа: оценка на ефекта на капиталовите потоци върху темповете на растеж на българската икономика“. Участва в Шестата среща на нобеловите лауреати по икономика в Линдау, Германия, като млад учен със стипендия на Българската макроикономическа асоциация и Фондация „Lindau Nobel Laureates Meetings“.
Освен академичните си дейности, тя притежава опит в бизнес консултирането и „fundraising“ в неправителствения сектор.