facebook

ДепартаментИкономика

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов

гл. ас. д-р Иво Ив. ВелиновДепартамент: Икономика

Телефон: -

E-mail: ivelinov@nbu.bg

Приемно време: ivelinov@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Основни изследователски интереси в областта на: семиотика на културата
Допълнителни изследователски интереси в областта на: икономика на културата, културни и творчески индустрии, икономика на модата, семиотика на туризма, материално и нематериално културно наследство
Преподавателски интереси в областта на: семиотика, икономика на културата, културни и творчески индустрии, икономика на модата, общество и стилове на живот

Образование:
2014: Главен асистент по 3.1. Социология, антропология и науки за културата (допълнителни изследователски интереси за степен: културна трансформация)
2012: Доктор по 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката)
2007-2009: Докторант към Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания (допълнителни изследователски интереси за степен: културна трансформация по време на пътуване, икономика на културата)
2007-2008: Докторантска специализация в университета на гр. Тарту, Естония (семиотика на културата)
2004: Магистър в областта на световното културно наследство на ЮНЕСКО (допълнителни изследователски интереси за степен: икономика на културата)
2003: Бакалавър в областта на културната политика на ЮНЕСКО в България (допълнителни изследователски интереси за степен: икономика на културата)
Членство в организации:
2008: Forum UNESCO – University and Heritage Network, PU of Valencia, Spain
2005: ICOMOS Bulgaria

По-важни лекции и доклади:

2020: Участие с доклад, изнесен в рамките на международна практическа конференция "Съвременните реалности — проблеми и перспективи", онлайн, Moodle, Нов български университет, София
2020: Участие с доклад, изнесен в рамките на VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе
2019: Участие с доклад, изнесен в рамките на международна научна конференция "Модерна сигурност и съвременни технологии", Нов български университет, София
2019: Участие с доклад, изнесен в рамките на VІ Международна научна конференция "Идеи, идеали - възход и крушение", Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе
2019: Участие с доклад, изнесен в рамките на международна конференция "Мотиви – Модели – Ескизи", модул Ново изкуство на Изкуствоведски четения, 2019 г., Институт за изследване на изкуствата, БАН
2018: Участие с доклад, изнесен в рамките на международна конференция "Променящият се град", Нов български университет, София
2018: Участие с доклад, изнесен в рамките на международна среща "Черноморски туристически форум "Черноморският регион — дестинация за устойчиви туристически продукти", Варненска туристическа камара, Варна
2017: Доклад: "Reading Plato's Republic, shaping cultural heritage in parallel worlds", изнесен в рамките на международна среща "Academy of Cultural Heritages", Finnish Institute, Атина, Гърция
2017: Доклад: "On luxury branding and semiotics. Сultural representation of "Bulgarian Rose"", изнесен в рамките на международна научна конференция 2017 Global Fashion Management Conference (GFMC), University of Vienna, Виена, Австрия
2017: Доклад: "Ideals in cultural heritages", изнесен в рамките на XIII World Congress of Semiotics, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, Каунас, Литва
2017: Доклад: "Modelling freedom and culture through poetics", изнесен в рамките на международна научна конференция "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?", Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
2017: Доклад: "Borderlines of Cultural Transformation in the Religious Art", изнесен в рамките на международна конференция за изкуствоведски четения 2017, модул "Ново изкуство", "Пресичане на границите в изкуствата: отвъд модерното и постмодерното", Институт за изследване на изкуствата – БАН, София
2016: Доклад: "Luxury on sale", изнесен в рамките на XI International Conference on Semiotics "The Fugue of the Five Senses. Semiotics of the Shifting Sensorium", Hellenic Semiotic Society, Солун, Гърция
2016: Доклад: "Туристическият бизнес в условията на емоционален брандинг и дизайн", изнесен в рамките на кръгла маса с международно участие "Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж", СА "Д. А. Ценов", Свищов
2016: Доклад: "Културното многообразие и наследство в семиотизирания образ: живот, памет, архитектура", изнесен в рамките на научна конференция с международно участие по случай 60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО, ИЕФЕМ-БАН, София
2016: Доклад: "За произвеждането на твърдения в човешка среда", изнесен в рамките на кръгла маса "Богдан Богданов и семиотиката", XXI Ранноесенна школа по семиотика, Созопол
2015: Доклад: "Форми на въздействие и образователен елемент при "отворените писма"", изнесен в рамките на XVII Лятна школа по PR "Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите", НБУ, София
2014: Доклад: "Ролята на ИКОМОС за опазването и защитата на местата с културно наследство", изнесен в рамките на обучителен семинар "Светлина върху наследството", Белоградчик
2014: Доклад: "Are Open Letters Bad for Us? Narrative and Cultural Transformation", Световен конгрес по семиотика, НБУ, София
2012: Доклад: "Being a politician and the culture of amazing your dinner guests", изнесен на конференция "Dal culto al cult: culture, linguaggi e media dell’efficacia rituale", Торино, Италия
2012: Лекция: "Звезди и светци: пътуване до обсерваторията в Рожен", изнесена в рамките на учебно пътуване със студенти от НБУ, Смолян
2012: Доклад: "Социални измерения на свободното време и психогеография", изнесен на Петата национална школа "Социалните науки и ролята им в преодоляването на различен тип кризи", Департамент по психология, Институт за изследване на населението и човека – БАН, София
2012: Лекция: "Личността и разрешаването на конфликти в работна среда", изнесена в рамките на работна среща със студенти от Комисия "Връзки с обществеността", Студентски съвет, НБУ, София
2012: Лекция: "Society and Lifestyles in the Age of Multiculturalism", изнесена в рамките на преподавателска мобилност в Aристотелов университет, Солун, Гърция
2011: Лекция: "Социология на администрацията", изнесена в рамките на семинарно занятие, Център за публична администрация, НБУ, София
2005: Доклад: "Културно-религиозни маршрути в България", изнесен в рамките на Европейските дни на наследство, с национална тема "Югоизточна Европа — споделено наследство", Шумен

По-важни участия:
2017: Световен конгрес по семиотика, Каунас, Литва
2015-2016: Гост-лектор в МГЛУ—Институт за международни отношения, Москва, РФ
2015: Международна конференция "Актуальные проблемы теории и истории искусства", МГУ "М. В. Ломоносов", Москва, РФ
2013: Пътуващ университет и лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие "Място за бъдеще: Чипровци", Чипровци, България
2011-2013: Преподавателска мобилност в Aристотелов университет, Солун, Гърция
2007: Международен семинар "Путеводитель как семиотический объект", Тарту, Естония
2007: Конференция "Naming in Text, Naming in Culture", Тарту, Естония
2007: Международен семинар Finnish-Estonian Semiotics Seminar "Currents in European semiotics", Тарту, Естония
2006-2012: Ежегодни ранноесенни школи по семиотика, септември, Созопол
2005-2006: Участие в международен университетски проект "Cultural Tourism in Intercultural Sphere", Болоня, Италия


Публикации:

Велинов, Ив. И. (2020). Икономика на културата в безпрецедентни икономически обстоятелства. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие". Русе: Издателство на Регионална библиотека "Любен Каравелов"
Велинов, И. И. (2020). Культурологическое прочтение образовательного опыта в искусстве. В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 5-6/2020, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, И. И. (2020). Альтернативный экономический потенциал для развития черноморского культурного ландшафта. В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 4/2020, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, Ив. И. (2020). Аспекти на споделена сигурност при икономика на културата. В: Сборник научни трудове от Международна научна конференция "Широката сигурност", Том 2. София: НБУ
Велинов, Ив. И. (2020). Ролята на културната икономика за развитието на българския винен туризъм. В: Годишник на департамент "Природни науки", Том 5. София: НБУ
Велинов, И. И. (2019). The contemporary semantic space of the city. В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 11/2019, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, Ив. И. (2019). Образователният процес в семиотизирани образи и идеали. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Идеи, идеали - възход и крушение". Русе: Издателство на Регионална библиотека "Любен Каравелов"
Велинов, И. И. (2019). Семиотический взгляд в динамике на модную индустрию. В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 2/2019, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, Ив. И. (2019). Сигурността в семиотичното пространство на модерността. В: Сборник научни трудове - международна научна конференция "Модерна сигурност и съвременни технологии", Том 2. София: Научно технически съюз по машиностроене "Индустрия-4.0"
Велинов, И. И. (2018). Семиотизированный диалог между поэтикой и современной государственностью с предельными состояниями. В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 11/2018, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, Ив. И. (2018). Оптимистичен поглед към Черноморския регион като транснационално туристическо наследство. В: Сборник с доклади "Черноморският регион, дестинация за устойчиви туристически продукти". Варна: Славена
Велинов, И. И. (2018). Cultural impact on luxury understanding. В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 7/2018, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Velinov, Iv. I. (2018). Borderlines of Cultural Transformation in the Religious Art. В: Сборник "Art Readings", БАН-Институт за изследване на изкуствата
Велинов, И. И. (2017). Культурная семиотика вкуса в современной "тайной вечери". В: Международный научный журнал "Актуальная наука" 5/2017, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, Ив. И. (2017). Културното многообразие и наследство в семиотизирания образ: живот, памет, архитектура. В: Сборник с доклади "Опазване на културното наследство. Идеи и практики", ИЕФЕМ-БАН. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"
Велинов, Ив. И. (2017). Modelling freedom and culture through poetics. В: Сборник с доклади от международна научна конференция "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?". Русе: Издателство на Регионална библиотека "Любен Каравелов"
Велинов, Ив. И. (2016). Туристическият бизнес в условията на емоционален брандинг и дизайн. В: Сборник с доклади, том I, "Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж". Свищов: Академично издателство "Ценов"
Велинов, И. И. (2016). Культурная трансформация в семиотических полях музыкального образования в третьей книге "Государства" Платона. В: Журнал научных публикаций "Вестник современной науки" 7 (19)/2016, том II, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, И. И. (2016). Социальная и воспитательная динамика в Книге третьей "Истории" Геродота. В: Журнал научных публикаций "Вестник современной науки" 6 (18)/2016, том I, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, И. И. (2016). Динамика культурной трансформации и социальная роль читателя в интернете. В: Журнал научных публикаций "Вестник современной науки" 1/2016, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, И. И. (2015). Социальные измерения свободного времени. Посещение святого места в Болгарии. В: Журнал научных публикаций "Вестник современной науки" 12/2015, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Велинов, Ив. И. (2012). Храната и политиците: социални и културни аспекти при удоволствието от храната. В: Studia Semiotica 3/2012. Съст. доц. д-р Борислав Георгиев, София: Нов български университет
Велинов, Ив. И. (2012). Културна трансформация по време на пътуване. В: "Семиотични стратегии. Сборник на докторантските постижения". Съст. проф. Мария Попова, д.н., София: Нов български университет
Велинов, Ив. И. (2012). Социални измерения на свободното време и психогеография. В: "Психологични изследвания", София, Департамент по психология, Институт за изследване на населението и човека, БАН
Велинов, Ив. И. (2012). Домът и комуникацията на лукса. Идеята за втори дом при Уайлд в De Profundis. Глас от бездната. В: "Дискурсите на дома". Съст. проф. Георг Краев, ас. Бойка Бъчварова, София: Нов български университет
Velinov, Iv. I. (2012). Being a politician and the culture of amazing your dinner guests. In: Journal of Semiotics, Lexia (11-12), Torino, Italy: Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione
Velinov, Iv. I. (2009). Pilgrimage in Bulgaria since 1990: a cultural approach. In: Deltario (3). Florina, Greece: University of Western Macedonia