ДепартаментИкономика

Доц. д-р Надежда Димова

Доц. д-р Надежда Димова

e-mail: n.dimova@nbu.bg

Име: доц.д-р Надежда Димова

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: маркетинга

Допълнителни изследователски интереси в областта на: невромаркетинг, дистрибуционна политика, управление на продажбите, потребителско поведение

Възможности за експертиза в областта на: маркетингови стратегии, влияние на емоциите върху потребителското поведение, управлението на продажбите

Преподавателски интереси в областта на: основи на маркетинга, маркетинг мениджмънт, емоционален маркетинг, управление на продажбите, дистрибуционна политика

Образование:

1997 СОУ”Христо Ботев” – град Кубрат,Средно образование

2001 Икономически университет- Варна, Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър”, специалност “Икономика и управление на търговията”

2002, Икономически университет – Варна, Висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър”, специалност “Икономика и управление на търговията”

01.02.2003-01.02.2006 – редовен докторант, Икономически университет – Варна, специалност “Икономика и управление на търговията”

2006г. – Доктор по икономика

2014 – Доцент

 

Членство в организации:

Българска асоциация по маркетинг

 

Участие в национални и международни проекти:

2008-2009 участие като тютор в бизнес група „Търговия“ - ОП „Развитие на човешките ресурси” 2009-2013 ЕСФ 2007 – 2013; проект „Академия ББМ“.

 

2009-2010 - Тютор в Проект „Развиване на индивидуалното обучение в НБУ: Програма за подготовка на тютори.”, който е част от Програмата на Настоятелството на НБУ „За насърчаване на предприемчивостта и загрижеността в НБУ”.

2012 - 21014 Участие в проект: УПИЗ “Тренировъчна фирма”, към департамент “Икономика и бизнес администрация”, непосредствен резултат, от което е въвеждане на нова 12 кр. извънаудиторна форма в БП “Маркетинг”.

 

2013-2014 Участие в проект като научен ръководител на анкетно проучване по ОП “Развитие на човешките ресурси” . Име на проекта: Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието; Бенефициент: Нов български университет, Партньор: Българска стопанска камера.

 

2014-2015 Участие като функционален експерт и академичен наставник от НБУ в проект „Студентски практики” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

 

Награди:

Първо място на Национална олимпиада по маркетинг 2015

Второ място на Националната олимпиада по маркетинг 2014

 

По-важни публикации:

Монографии:

Димова,Н., Конкурентни предимства чрез управление на продажбите в търговията на дребно, Изд. „Авангард”, С., 2009.

Димова, Н., Маркетингови аспекти на eмоционалното пазаруване, НБУ, 2013.

 

Учебници:

Младенова, Г.,Н. Димова, „Основи на маркетинга”,НБУ, 2009.

Димова, Н., „Дистрибуционна политика”,НБУ, 2011.

 

Студии:

Димова, Н., „Европейски предизвикателства пред маркетинга на държавни и обществени организации в България”, Център по публична администрация, НБУ, 2010.

 

Статии:

Димова, Н., ”Латеральный маркетинг – перспектива усовершенствования управления продажами” 14 журнал „Маркетинг в России и за рубежом”,изд. “Финпресс”,бр.6, 2007.

Димова, Н., „Маркетингови аспекти на управлението на продажбите”, Годишник на департамент ”Икономика и бизнес администрация”, НБУ, 2007.

Dimova, N., Carrefour and the modern trade in Bulgaria, New Europe, N829,12-18 April, 2009.

Димова,Н., „Алтернативните подходи в маркетинга в новите икономически условия”, Народностопански архив, СА „Д.А.Ценов”, Свищов, 2010.

Димова, Н., „МАРКЕТИНГОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ”, Научно – практический журнал „Экономика.Управление.Право” Москва,2011.

Димова, Н., „Социалният маркетинг в публичния сектор” Годишник 2011 на Центъра за публична администрация на НБУ,2011.

Димова, Н., „Съвременни насоки за усъвършенстване на управлението на продажбите”, Научен електронен архив на НБУ, 2011.

Димова, Н., „Некоторье направления совершенствования мотивации и обучения персонала при управлении процессом продажи”, Научно-практический журнал "ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО",2011.

Димова,Н., „Особенности взаимосвязи «рекламные послания – эмоциональное потребительское поведение» - ЖУРНАЛ «МАРКЕТИНГ В РОСИИ И ЗА РУБЕЖОМ»,№4,2012.

Димова,Н., „Специфични особености на маркетинговата стратегия за налагане на нова марка в областта на бързооборотните стоки – идеи и реализация” – Научен електронен архив на НБУ, 2012.

Димова,Н., «Специфични особености на създаването на стратегически маркетингови партньорства между държавните и обществени организации и компаниите» - Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, том 7,2010.

Димова,Н., „Търговията на дребно с бързооборотни стоки – настояще и бъдеще” – Научен електронен архив на НБУ,2012.

Димова, Н., Съвременни тенденции за усъвършенстване на мениджмънта на продажбения процес, Научен електронен архив на НБУ, 2012.

Творчески изяви:

От 2008 г. - участник и модератор в рамките на постоянен семинар на департамента – „Икономиката от слаб до 6+”