ДепартаментИкономика

Проф. д-р Събина Ракарова

Проф. д-р Събина Ракарова

e-mail: srakarova@nbu.bg

Име: проф. д-р Събина Борисова Ракарова

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: теория и методология на микроикономическия анализ; икономически растеж, факторен анализ; прилагане на математическото моделиране в икономическите изследвания; преподаване на икономическата теория.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: икономика на благосъстоянието

Възможности за експертиза в областта на: оценка на факторната ефективонст на икономическия растеж

Преподавателски интереси в областта на: микроикономика, макроикономика, управленска икономика, индустриална икономика.

Образование:

1974 г. – магистър по икономическа кибернетика, МИНХ – Москва;

1979 г. – доктор по икономика, МИНХ – Москва.

Участие в национални и международни проекти:

Проект за виртуално Учебно - практическо звено ”Учебно-тренировъчна фирма” към департамент “Икономика и бизнес администрация”, 2010 – 2011 г.;

„ПЕРСПЕКТИВА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” BG 2006/018-343.10.01, Phare 2006/HRDPE/GRANTS, 2008 – 2009 г.;

АКАДЕМИЯ ББМ, Схема за безвъзмездна финансова помощ, BG 051PO 001/07/3.3-01, “Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, 2009 – 2010г.;

МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ - интердисциплинен образователен проект за устойчиво развитие и гражданско участие, финансиран от Тръст за гражданско общество за Централна Източна Европа (CEE Trust), 2010 -2012г.;

„Университет на открито”, с участието на Проект на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” (съвместни инициативи с ръководството на Природен парк Витоша и WWF), 2010 – 2011 г.;

„Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“, BG051PO001-3.1.07-0039 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“, ОП „Развитие на човешките ресурси”, 2012 -2014 г..

Избрани публикации:

Монографии:

Математически методи и модели в политическата икономия, С., ВИИ, 1988.

Система от фактори на икономическия растеж, съавт., гл. ІІ, ІV, С., Наука и изкуство, 1989.

Иикономическата теория в обучението по Бизнес администрация (методика на преподаването във ВУ), С., Демакс, 2012.

Икономическа енциклопедия, С., Наука и изкуство, 2005, 52 термина

Студия:

Природа и теория на фирмата: от класиката до институционализма, Трудове на Департамент “Икономика и бизнес администрация” при НБУ, София, 2007 г.

Статия:

Присъствието на собствеността в преподаването на икономическата теория, Сб. статии от Първа национална конференция по политическа икономия, 21-22 ноември 2013, С.,ИК УНСС, 2014.

Учебници:

Пътеводител по микроикономика, С., НБУ, 2014;

Принципи на макроикономиката (в съавторство), С., НБУ, 2011;

Пътеводител по икономика за мениджъри (в съавторство), С., НБУ, 2013;

Индустриална икономика, (в съавтторство),С., НБУ, 2010;

Икономика за мениджъри,С., НБУ, 2008;

Микроикономикс, второ равнище, І част, второ преработено и допълнено издание, С.,“Тракия”, 1999;

Микроикономикс, второ равнище, ІІ част,. С., “Тракия”, 1998;

Икономикс, (в съавторство), второ издание, С., “Тракия”, 1998